Dr. SEPİT tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında; Dr. Levent SEPİT   Hasta Aydınlatma Metni ile https://www.drsepit.com/ adresinde iletilen “KVK Saklama ve İmha Politikası” çerçevesinde;

Kişisel verilerinin Veri Sorumlusu sıfatıyla Dr. SEPİT veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Dr. SEPİT’in  hastalarına sunmuş olduğu tedavi ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, tedavi veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, hasta  memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, yürütülen hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mevcut tedavi   ve hizmetlerin veya farklı tedavi   ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, hastaların fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve hastalarla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Dr. SEPİT  tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Dr. SEPİT  tarafından; Dr. SEPİT  çalışanlarına, görevlilerine, (bu işlemlerin yürütülmesi için gerekli Dr. SEPİT  ve/veya iş partnerlerine), kanunen yetkili başta Sağlık bakanlığı vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine,  tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Dr. SEPİT’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Dr. SEPİT e başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi https://www.drsepit.com adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Alsancak Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:152/Z17 Konak / İZMİR adresinde bulunan Dr. SEPİT’e kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Dr. SEPİT ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Dr. SEPİT’e bildireceğimi,

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, ....... A.Ş.   Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.

Kabul Ediyorum                          

Kabul Etmiyorum

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (HASTANIN)

Adı Soyadı  :

 

Tarih           :              /          /202

 

İmza           :